PRoverbi


I proverbi sono l' espressione della saggezza popolare, qui di seguito  proponiamo i pi comuni.

-A gaddrina ca camina s'arricampa sempri ca vozza cina.

-Zoccu scrittu leggiri si voli.

-Cil cil, a pena mia e i guai su t.

-Cu mancia e si curca si merita la furca.

-Aranci aranci, i guai cu l'avi si li cianci.

-I guai da pignata i sapi a cucciara ca l' arrimina.

-Zoo zoo ognunu chi so.

-U vicinu sirpenti s'unvidi senti.

-Inci la panza incila di spini undiri nenti a li vicini.
-Quannu u gattu um po arrivari a saimi, dici ca e aghira.

-Cu nasci tunnu unp moriri quatratu.

-'Mpatra l'arti e mettila da parti

-Asini e picciliddri Diu l'aiuta.

-A casa capa quantu voli u patruni.

-Stenni u pedi quantu u linzolu teni.

-Casa quantu st, vigna quantu vivi, terri tutti chiddri ca vidi.

-Venniri di natura comu aggiorna scura.

-Ciamu l'orbu pi darimi aiutu apru l'occi e mi fa scantari.

-Tuttu u munnu paisi.

-Quantu sapi un fissa a casa so un sapi unu sbertu a casa d'antru.

Chissu lignu voli a serra.

U sceccu ca lssa u mangiari signu ca voli muriri

U corbu addivint nivuru pi pigliarisi i pinsera d'andru

-Sabatu allegra cori, biatu cu avi beddri li muglieri.

-Voli a vutti cina e a muglieri 'mbriaca.

-U pani dunci e s'affanna amaru.

-S. Calo di li grutti mancia vivi e sinni futti. S.Calo di Bivona fici a grazia a chiddra bona.

-Tantu la quartara va all'acqua ca sava rumpiri.

-Cu si fa i fatti so campa centanni.

-Nill'amici e parenti uncia accattari e uncivinniri nenti.

-Cu cancia a veccia pa nova tutti i guai menzu a via trova.

-Unni e ge c' un passu di mala via.

-Ognunu sapi quantu l'avi.

-U lupu perdi u pilu ma no u vizio.

-U picuraru n'avota sula vitta a Madonna.

-U pisci feti da testa.

-L'ospiti comu u pisci dopu tri jorna feti.

-Inutili ca allisci e fa cannola u santu ca di marmu unsuda.

-L'ovu ciossa coci, ci dura addiventa.

-Cu si fa meravigflia ci ncoccia a caviglia.

-U malu cuvirnatu u cuverna Diu.

-Monaci parrini viditi amissa e stoccacci i rini.

Unn' vo porta i corna, unn' sceccu porta u varduni.

Jurnata rutta rumpila tutta.


-A pigna ncumuni unvuddri m.

-Centu manu Diu binidici fora du so piattu.

-U camiddru ca va pianu va luntanu, u cavaddru ca curri e va mangiannu troppica e cadi.

-Tanti pizzicuna fannu i carni nivuri.

-'Nsino ca a vutti curri l'amicu va e veni.

- U lussu futti u mussu.

-Megliu sulu ca mala accumpagnatu.

-Na casa unni cumanna a muglieri u maritu cucummaru mi pari.

-U cani abbaia e u vo pasci.

-Canpana c'unsenti a prima vuci, signali co discursu un ci piaci.

-Cianta la vigna unni sedi la vutti.

-l'acqua si 'nni v cu la pinnenza, l'amuri si 'nni v cu la spranza.

-Cu camina chi Parrini e cu li sbirri cia appizza lu vinu e li sicarri.

-L'arbulu s'addrizza quannu nicu.

-Mur u sceccu e si ciusi a staddra.

-Nenti fari ca nenti si sapi.

A figlia na fascia a doti intra a cascia.

L'omu ca unfuma e unpizzica tabaccu e comu na canniola senza meccu.

U vo vitti musca e 'nappi a calunia pi unlavurari.

Quannu a gaddrina canta e gaddru taci chissu e gaddrinaru con c' paci.

Quannu u nicu si metti cu ugranni a mali banni i vertuli appenni

Di jornu unni vogliu a sira spardu l'ogliu.