Lu cani ri cui !

Un cani ch’era malu cumminatu

avìa la facci ri cani vastuniatu

tuttu sbinnatu e chinu ri dulura

jia circannu ‘na nova dimura

 

Parìa di razza nobbili a la vista,

pi chissu ‘stu cuntu mi rattrista;

‘nta certi situazioni ‘un è d’aiutu

lu nobbili passatu,  decadutu

 

 

Un omu, chi lu viri abbannunatu,

 cci runa casa ‘nta lu sò firriatu

prestu lu lava, lu pilu cc’alliscia

priatu lu cani, ravanti cci piscia

 

Attrova accussì la sò nubbirtà

sbafa, s’accuccia e autru nun fà

quannu lu cibbu runa a scarsiari

‘a nobbili rera si pò sulu ‘ncartari

 

Bella ‘sta vita, quasi ‘un cci criri

 megghiu d’accussi ‘un cci  putia finiri

‘u travagghiari ormai si ridduci

a rascari la panza e circari li puci

 

U gnornu un latruni ruvista ‘u firriatu

‘u cani lu viri, ma arresta aggiuccatu

fa sulu prisenza, è comu ‘un cci fussi

‘u latru arraffugghia e mancu cci tussi

 

 

‘U bon’omu, a la vista, nun si runa paci

si volgi a lu cani e a stentu cci taci.

Lu cani lu viri, fa briu si l’abbrazza

nun voli trariri, la nobbili razza

 

Lu dubbiu a l’omu lu renni dannatu

picchì lu cani nun fici un latratu?

Lu cani ‘ntuisci, abbaia e si nni fui

facennu li sarti a cucchia di rui

 

 

Lu cani scappannu la curpa cunfissa

cancianu ‘i tempi, la musica è ‘a stissa:

cu’ runa a manciari a lu cani ri cui

cc’appizza lu cani e lu pani ri cchiui