WAT DOEN WIJ?

 

mmkmklmlmlkm
 Hofje van Nieuwkoop

 

Bauduin Financieel Advies en Beheer heeft zich gespecialiseerd in het financieel beheer t.b.v. stichtingen met kleine, soms moeilijk rendabel te maken, complexen van huurwoningen. Daartoe worden gerekend:

 

-         hofjes-monumenten

-         landgoederen met huur- en pachtwoningen

-         andere kleine complexen van huurwoningen 

 

Bij de tweede categorie worden uitgezonderd landgoederen die andere activiteiten ondernemen zoals hotels, campings, horeca, festiviteiten, trekkings e.d.

 

Huren en pachten zijn onderworpen aan stringente wettelijke regels t.a.v. de jaarlijks toegelaten verhogingen. Niet altijd zijn die verhogingen toereikend om de exploitatie ook op lange en zeer lange termijn rendabel te maken, zulks ondanks dat de overheden veelal subsidies verstrekt. Dat hangt samen met de hoge kosten van onderhoud. Maar ook met het feit dat onvoorziene niet-verzekerbare schade en leegstand nog al eens worden onderschat.

 

Bauduin Financieel Advies en Beheer komt aan die situatie tegemoet met een geintegreerd, dynamisch financieel beheer. Met “geintegreerd” wordt bedoeld een beheer waarbij alle elementen zoals administratie, onderhoudsplanning, financieringen, liquiditeitsbeheer en beleggingen van tijdelijk beschikbare liquide middelen vanuit een lange termijn visie worden ontwikkeld en zo efficient mogelijk worden ingericht, zonder afhankelijk te zijn van lange communicatie-lijnen. Met “dynamisch” wordt bedoeld dat het financieel beleid regelmatige wordt aangepast al naar gelang wijzigingen in de economisch kader waarin bedoelde complexen van huuwoningen opereren. Daarbij moet gedacht worden aan macro-economische variabelen en de tendenzen op financiele markten. Alle elementen worden bovendien verwerkt in een financiële meerjarenprogrammering op lange en zeer lange termijn om aldus altijd scherp voor ogen te hebben wat de gevolgen kunnen zijn van beslissingen die overwogen of genomen worden. En waarbij tevens doelstellingen t.a.v. financiele reservevorming een rol spelen. Het is niet eenvoudig voor vele stichtingen om bedoelde kennis ter beschikking te hebben en in het beleid te verwerken, omdat zij in het algemeen te klein zijn om die kennis binnen de besturen een plaats te geven en omdat de contenuďteit in de beleidslijn wel eens in gedrag komt bij persoonswisseling in de bestuursfuncties. Bauduin Financieel Advies en Beheer beschikt over ruim 20 jaar ervaring in het financieel stichtingsbeheer van kleine huurwoning-complexen. Een eerste stichting – niet zijnde een stichting met huurwoningen - wordt reeds sinds 40 jaar beheerd.

 

Voor wat betreft de toekomst, zijn waarborgen gecreerd voor de contenuďteit. De aanwezige kennis wordt inmiddels gedeeld met economen van jongere generatie. Zij beschikken over de achtergrond en kennis omtrent informatica, telematica en internet om specialistische software te ontwikkelen en te gebruiken.  

 

De resultaten van het gespecialiseerd beleid in het verleden zijn in lijn met de verwachting die men mag koesteren wanneer hoge kwalititseisen worden aangehouden. De diverse stichtingen onder ons beheer bevinden zich in een uitstekende gezondheid qua rendement en solvabiliteit terwijl het onderhoud voldoende aan zijn trekken komt. De over het algemeen goede resultaten werden mede dank zij de inbreng van de verantwoordelijken in de besturen voor de verhuur van verpachting en verhuur van de woningen, en voor verlening van woningen in erfpacht, alsmede van de bouwkundigen voor wat het onderhoud betreft.