PREGHIERE IN DIALETTO SICILIANO

PREGHIERE

INVOCAZIONI

CANTI POPOLARI

 Preghiera a S. ANGELO

Diu Ti salvi, Angilu santu, di lu Carmelu gloria e vantu, avvucatu pressu Diu, prutitturi amatu miu.

A nui tutti prisirvati, a nui tutti libibbirati di fami, peste e guerra e trimuri di la terra.

Sempri siti nostru scutu ptutitturi e nostru ajutu.

Preghiera a S. ANTONIO

Sant'Antuninu gluriusu e finu, 'ncelu faciti l'avvucatu mio. 'A razzia mia sarà 'ncamminu, si priati ppi mmia, Santu. Antuninu

Preghiera a S. BARBARA

Santa Barbaredda, affacciata a la finistredda carmati 'sta timpesta; mannatila unni 'un cc'è suli, unni 'un cc'è luna, unni 'un cc'è nudda criatura.

Preghiera a S. CIRO

Diu Vi sarvi, Santu Ciru, tuttu chinu di carità; aiutatimi e assistitimi, nni li nostri nicissità.

O gran mericu bineficu, ppi virtù di lu Spiritu Santu grazia vulemu, di vui Patri d'Amuri.

Preghiera a S. ELENA

Sant'Elena, Sant'Elena, Sant'Elena, figghia di Custantinu 'moeraturi, ppi mari isti e ppi terra vinisti jennu circannu la Cruci di Cristu; la circasti, la truvast e la vasastiii, supra l'artaru di San Petru Martiri la pusasti.

Ppi la Tua castità e ppi la Tua virginità, fammi sta 'razzia ppi carità.

Preghiera a S. FRANCESCO di Paola

San Franciscu di Paula miu dilettu, viniti a la mè casa, ca v'aspettu, e aspettu 'n Vo stra cumpagnia Gesù, Giuseppi e Maria.

V'aspettu cu gran divuzioni, grazia vogghiu e cunsulazioni: ppi li tririci uri chi parrastivu cu Maria, cunciriti sta grazia a mmia.

Preghiera al SS. CRISTO

O Santissimu Cristu, 'na bon'annata n'at'a mannari; li campagni n'at'a 'bbiniriciri, o Patri di tuttu lu munnu!

Preghiera a GESU' CROCIFISSO

Sempri sia ludatu, viva Diu Sacramintatu! E luramula a tutti l'uri la Passioni di lu Signuri.

Preghiera a S. FILIPPO

San Filippu d'Argirò, iu dormu e Vui no: iu dormu e Vui vigghiati, dumani a (....) uri mi svigghiati.

.       (Preghiera rivolta a S. Filippo da chi vuole essere svegliato ad una determinata ora.)

Preghiera a S. GIUSTO

Santu Giustu virgineddu, tuttu puru e tuttu beddu, priati lu Signuri ppi nuatri piccaturi.

Ppi nuatri piccaturi misericordia, Signuri.

Preghiera a S. GIUSEPPE

O Patriarca vecchiu e santu, 'ntesta purtati lu Spiritu Santu, 'nni la manu lu vastuni, siti 'u patri di Nostru Signuri; stu Bamminu ch'aviti mmbrazza, cunciritini sta razia; cunciritini una a mmia, ca Vi ricu 'n'Avemmaria

Preghiera a S. Giuseppe

SaGiusippuzzu fustivu patri, fustivu figghiu comu la matri: Maria la rosa, Giuseppi lu gigghiu: ratini aiutu di patri e cunsigghiu.

A la fine di la vita mia chiamo Gesù, Giuseppe e Maria.

Sagiusippuzzu 'un n'abbannunati nna li nostri nicissitati.

Preghiera alla MADONNA

Bedda 'nterra, bedda 'ncelu, bedda siti 'nparadisu: beddu assai è lu vostru visu.

Pri ssu figghiu Vostru 'nbrazza, cunciritimila 'na grazia!

Cunciritimila a mia, chi Vi ricu 'na vimmaria.

Preghiera alla MADONNA

Bonasera, Maronna mia. Tu chi si la matri mia, pa tto' Santa Mmaculata Cuncizioni rammi na Santa binirizioni!

(Alla fine della preghiera farsi il segno della croce)

Preghiera alla MADONNA DI LORETO

Bedda Matri r'unni siti, quantu titulu c'aviti, cu stu Bamminu c'aviti 'nbrazza cunciritimi sta grazia: 'a grazia di l'arma, 'a saluti di lu corpu, 'u pirdunu di piccati e la divina e santa pruvvirenza.

Vergini e Matri, 'un n'abbannunari 'nta bisogni e nicissità.

Figghi vi semu e vui ni viniti Matri, n'at'a pruvviriri e n'at'a cunsulari: li grazi nicissari n'aviti a fari!

Preghiera alla MADONNA di MONTESERRATO

Bedda Matri di lu Muntisirratu, tuttu lu munnu aviti giratu; ma 'na sta casa 'un ci aviti vinutu, vinitici ora e r'atimi aiutu.

Preghiera a S. Michele

Patri nostru chi stati 'ncelu; siti un'Ancilu, San Micheli, siti un'Ancilu maggiuri chi parrati cu lu Signuri.

D'ogni mali chi nni veni, liberatini San Micheli.

Preghiera a S. NICOLA

Iu ti preu, Santu Niculau, ppi la carità ch'avisti, tri virgineddi maritasti e di grazii l'arricchisti.

Tu cu mmia accussì hai a fari, e di mia nun t'ha scurdari.

(Preghiera recitata dalle ragazze che desiderano trovare marito9

Preghiera a TUTTI LI SANTI

Animi Santi e Tutti li Santi, niatri simu suli e Vuiatri siti tanti.

Livatimi stu malumuri e tutta sta cunfusioni chi avemu 'nta u nostru cori.

Preghiera a S. BIAGIO

O Patrunu Santu Bilasi ca la terra ni vardati; di li trona e timpistati Vui annanzi Vi truvati.

E cchi miraculu fu chistu  cu lu Patrunu e Gesù Cristu. Sempri sia luratu 'u Patronu, ca fu cardatu.

Aduramulu a tutti l'uri Santu Bilasi prutitturi.

Preghiera alla MADONNA DEL CARMINE

O Maria Carmilitana, di razii ni faciti 'na funtana. Cu la Vostra gran putenza ni mannati 'a saluti e 'a Divina Pruvirenza.

Preghiera alla MADONNA DI TINDARI

O Maria di l'Autu Mari, vinitimi 'nsonnu chi Vi vogghiu parrari; sta grazia m'aviti a fari, 'na chiavi r'oru 'na porta r'argentu purtati 'ntro sonnu 'u Sacramentu.

S'è si: 'na tavula apparicchiata, 'na vigna carricata e 'na missa cunsacrata.

S'è no: acqua currenti, focu ardenti e lingua di mala genti.

PREGHIERA A SAN PASQUALE

San Pasquali, San Pasquali

Una grazia m’ati a fari

S’è di beni, s’è di mali

Un signali m’ati a dari.

 

S’è di beni:

‘na chiesa consacrata

o ‘na vigna carricata

o ‘na tavula cunzata.

 

S’è di mali:

spini pungenti

o focu ardenti

o acqua correnti.

 

 

Recitare la preghiera a bassa voce quando non vi è nessuno nella stanza.

 

Prima di recitarla concentrarsi sulla grazia che si vuole ottenere.

Perché ciò avvenga bisogna avere FEDE, TANTA FEDE, TANTISSIMA FEDE.

 

L’indomani bisogna stare attenti a quello che si vede o a quello che si sente. Una notizia buona che arriva, una telefonata gradita, incontrare uno storpio oppure un gobbo, sono tutti segnali positivi.

 

Se nessun segnale si vede, ripetere la preghiera per tre sere consecutive.

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

Perchè piova

Signuruzzu chiuviti chiuviti chi l'acidduzzi su' morti di siti; nni mannati una bona senza lampi e senza trona.

Preghiera alla Madonna DEL CARMINE

Si Maria '.unnavissi mantu fussimu persi tutti quanti:

E lu cori luratu sia di lu Carmini Maria.

(Invocazione recitata in occasione di forti temporali)

RAZIUNEDDI

1

La Bedda Matri 'ncammara siria, li robbi a san Giuseppi arripizzava. Pizzuddi vecchi e novi ci mittia e cu bon amuri ci l'accummirava.

Lu Bammineddu 'nni la naca chiancia, l'angilu Rabieli l'annacava e du' paruleddi ci dicia Lu vavà beddu di Maria!

2

Eu mi curcu 'nta stu lettu cu Maria supra lu pettu; eu dormu Idda vigghia, si c'è cosa m'arruspigghia.

Cu Gesù mi curcu, cu Gesù mi staiu, stannu cu Gesù paura nun aiu.

3

San Giusippuzzu si susiu matinu pi fari un sirvizzeddu a manu a manu; pigghiau l'ascia, la serra e lu filu e lu Bammineddu pi la manu.

Arrivannu a ddu santu Jardinu si misi a sirrari un longu travu. Lu Bammineddu vitti vulari n'aceddu divinu e subitu lu vulia  'mmanu.

San Giuseppuzzu stancu, lu mischinu, ci lu pigghiau e ci lu misi mmanu. Poi ci fici 'na nacuzza all'arvuliddu pi sentiri lu cantu di l'aceddu...............

4

La Madunnuzza la ghiotta facia; tri pisciteddi ci avia calatu, tri pampini di basiricò ci mittia e lu ciavuru si stizzava a li malati.

Lu Bammineddu chi famuzza avia, ci rici: " Mamma, manciamu!"

"Mancia tu chi si picciriddu, eu manciu cu to patri, mischineddu!"

5

 

CANTO ALLA MADONNA DEL SOCCORSO

O purissima Maria,

a Vui cunsignu l’arma mia,

o Maria, Matri di Diu,

 a Vui cunsignu lu spiritu miu.

 

Pi ‘stu figghiu c’adurati,

l’arma mia santificati,

a Gesuzzu lu priati,

ni pirduna li piccati.

 

N’ata ddari lu Paradisu,

picchì Diu nì l’ha purmisu.

Siti figghia di l’Eternu Patri,

di Gesuzzu e di la matri,

siti figghia di lu Spiritu Santu,

accittati lu nostru cantu,

accittati di essiri matri,

accittati la nostra priora.

 

Gesù, pi l’amuri vostru,

vogghiu essiri figghiu vostru.

 

home page