10° MaÒkarthemutno Artistikano Konkùrsi "RRomano Amal"

Poèzia - Naràcia - Teàtro - Fotogràfia ¢itripen (Drawing) - Piktùra - Skultùra- BaÒalipen - Vìdeo - Dokumentàro Fìlmi - Edisarde ta bi-edisarde kotorengiri

 

THAMÆ (REGULÀCIA) E KONKURSESQE

1)And-o konkursi Òaj te len kotor savorre avtòræ, rroma thaj gaýe, themutne e Italiaqe thaj avere Themenqe. E oficiàlo ©hibæ si: i ©hib rromani (and-i standardikani fòrma ja anda jekh aver variànta), espanikani, francikani, anglikani ja italikani.

2) Sarkon avtòri si te bi©halel po kotor registrisarde postaça, pal-e kondìcie mothovde anda sarkoj sèkcia, na maj zabades desar o 15/-08/-2003 k-o organizatòri e konkursesqo. Santino Spinelli Krisæqo Sekretari, via S. M. Maggiore, 12 -66034 Lanciano (CH) Italia.

3)E anava e Konkursesqe maÒkarthemutne krisnenqere ka oven pinýarde and-o dives e ceremoniaqo, 11/10/2003 and-o Lanciano (Itàlia). So penel i Kris a©hol.

4) O ©hindipen e Krisaqo ka ovel mothovde publik and-o "Thèm Romanò (Rromano Sund - Mondo Zingaro)", savo ka liparel vi sa e avtorenqi ta lenqe butienqi lìsta.

5) E bi©halde kotora si te mukhlœn ande organizatorienqe vasta, kàste del len avri and-i Antologia vi odova bi-lovenqo. I Antològia ka ovel nakhavdi anda buteder ©hibæ.

6) O Konkùrsi si putardo e Skolenqe kotar sa e nivèræ, publìko ja privàto; e butæ Òaj te aven kotar lenqe siklœvne, save Òaj te keren len korkores ja khetanes. Si te bichalen vi pumaro anav, sar vi o anav e klasaqo, skolaqo, o forosqo thaj e siklærnenqo.

7) Savorre Òaj te den anda sarkoj sèkcia aj kategòria sar kamen, pokindor pe bakina.

8) Sa e butæ save vakeren pal-aver tèma ka irindœn e avtoresqe, bi-pokinde.

9) Numaj ýenal (personally) e luludisarde Òaj te kiden e luludæ e Konkursesqe.

10) O Konkùrsi si ulavdo anda trin sèkcie thaj degupaný kategòrie.

 Sèkcia e Bi-Edisarde Kotorengiri

 E bi©halde butæ si te oven neve, bi-pinýarde thaj bi-avridine. E avtòra si te bi©halen pe butæ tar Òov kòpie sarkolà•ar and-e kategòrie A, B aj C, thaj jekh kòpia ande kategòrie D, E aj F. E kotora si te oven naidine p-i maÒìna (daktilogràfia).Sarkon avtòri andar-e kat. A, B, C si te ©hivel, numaj jekhe kopiaça, po anav, pi adrèsa, po themutnipen, po telefonesqo gin, po curriculum vitae (xarni biogràfia), pi fotogràfia thaj pi semnatura.

Kategòria A&emdash;Rromani poèzia, lekhli anda varesavi dialèkta ja and-i ©hib standard. I tèma si mesti. Sarkoj gili (max. 3) ka ovel boldini and-i chib italikani, francikani, anglikani, espanikani thaj ka ovel xarneder desar 50 satara (lìnie).

Kategòria B&emdash;Poèzia lekhli and-i ©hib italikani, francikani, espanikani, anglikani lindor sar tèma o rromipen. Saj te bichaldœn ýi ka trin gilæ, sarkoj xarneder desar 50 satara (lìnie)

Kategòria C&emdash;Xarne-dimensiaqi naràcia and-i ©hib rromani, italikani, francikani, anglikani, espanikani viz na buteder desar duj riga naidine k-i maÒìna (sarkoj rig: 1800 naidimata, viz 30 satara kotar 60 naidimata sarkon). I tèma si o rromipen. Kana o kotor si lekhl p-i ©hib rromani trebal somleça jekh vèrsia p-i chib italikani, francikani, espanikani o anglikani.

Kategòria D&emdash;Teatrosqi buti karing-o rromipen. I maj feder luludisardi buti ka skenisavel and-e ceremoniaqo dives.

Kategòria E&emdash;Naràcia, xarni ja u©i, biprinýarde thaj savi ka ovel pal-o rromipen.

Kategòria F&emdash;‡antripni monogràfia taj thesi (doktorato) vaÒ-o rromipen (Història, lingvìstika, etnològia, sociològia, thaj kola).

Sèkcia e Plastikone Kreaciaqi

…aj te ovel and-akaja sèkcia fotogràfia, piktùra, ©itripen ja skultùra and-e sarsave stìle, save ka oven vaÒ-o rromipen. E maj feder ka oven avridine and-i Antològia thaj ka sikavdœn and jekh maÒkarthemutni artistikani eksposìcia. Sarkon avtòri si te ©hivel po anav, pi adrèsa, po themutnipen, po telefonesqo gin, po curriculum vitae (xarni biogràfia), pi fotogràfia thaj pi semnatura thaj te kerel sa so Òaj kaste resen lenqe butæ anda Òukar kondicien•e.

Kategòria G&emdash;Bi-avridino ©itripen. E dimensie nane te oven maj but desar 100 x 70. Savorre Òaj te den e Konkursesqe ýi ka 3 butæ save ka oven tar jekh kòpia.

Kategòria H&emdash;Bi-avridini fotogràfia, kali-parni ja rangençar (colours), and-e formàte 20x30 ja 30x45 . Savorre Òaj te del e Konkursesqe ýi ka 5 kotora.

Kategòria I&emdash;Piktùra thaj skultùra. O konkùrsi Òaj te primil jekh fotogràfia e butaqi, savæça ka oven somdino jekh xarno mothovipen vaÒ-i tèma, i tègnika, o stìlo, o materiàli, e dimènsie, ta aver.

Sèkcia Avridine ja Editisarde Kotorenqiri

Akaja sèkcia perel and-e butæ pal-o rromipen avridine kotar-o berÒ 1986 ýi avdives, lekhle and-e Konkursesqe ©hibæ. Sarkon avtòri si te bi©halel tar jekh kòpia si te ©hivel po anav, pi adrèsa, po themutnipen, po telefonesqo gin, po curriculum vitae (xarni biogràfia), pi fotogràfia ta pi semnatura thaj e avridipnasqo dimaberÒ e butæqoro.

Kategòria L&emdash;Poeziaqi pustik, p-i ©hib rromani ja aver maÒkar-e Konkursesqe ©hibæ, anda save si te oven minimum duj gilæ pal-o rromipen.

Kategòria M&emdash;Xarni ja u©i artistikani pròza vaÒ-o rromipen.

Kategòria N&emdash;Teatrosqi kreàcia pal-o rromipen.

Kategòria O&emdash;‡antripni monogràfi taj thesi (doctorato) vaÒ-o rromipen (Història, lingvìstika, etnològia, sociològia, thaj kola).

Kategòria P&emdash;Muzikaqi kompozìcia, baÒalipen ja gilaipen, vaÒ-o rromipen, pal-i rromani tradìcia ja aver (CD, kasèta, dìsko, muzikaqi partitùra). E luludisardenqe anda kaja kategòria ka oveldino o suro te interpretisaren vareso pe kreacia•ar and-o jekh maÒkarthemutno festivàli savo ka agordel e ceremoniaqo dives.

Kategòria Q&emdash;Vìdeo ja filmi (artistikano ja dokumentàro). E maj feder maÒkare buta ka oven sikavde and-e ceremoniaqo dives.

E KonkursesqeLuludæ

Anda sakoj kategòria, o jèkhto luludisardo ka lel personalisardo viýaipnasqo denipen (trophy) ta diplòma. Numaj e jekhtonenqe (surte si on kotar jekh aver Them), ka irindœn e love dromesqe thaj beÒipnasqe (max. trin divesa) and-o Lanciano (Itàlia). MaÒkar len•e ka alosavel i maj feder buti, savi ka lel i Luludi pra luludien•e kotar-e Italiaqa Rrepublikaqo PrabeÒto (President). O dùjto luludisardo, thaj vi o trìto, anda sarkoj kategòria ka len personalisarde viýaipnasqo denipen aj diplòma. Ka oven vi uzalune Luludæ: Skolaqi thaj ¢havorrenqi Luludi, Artistikane, ýivipnasqi Luludi thaj i Luludi "Phralipen 2003". E luludisarde ka resen jekh ©a©utni promòcia prdal-i televìzia thaj e gazète ando Them ta avrial.

 E Konkursesqe Bakina

 Sarkòla kategoriaqe bakin mol GRATIS

Kaste lokhæres e maÒkarthemutna kriÒaqi but, bi©hal tire artistikane butæ so maj sig, na ýakerindoj ýi k-e palutne divesa!

N.B.: O somdasnipen and-o "Thèm Romanò"ONLINE mol 13 Euro (16 Euro avrial kotari Itàlia), save si te bi©haldon e asociaqo "Thèm Romanò".

karen menge

 

home page