Gil Botulino (The German Observer)

Domenica 30 Settembre 2001

IL CANTASTORIE SETTEBELLEZZE HA ANCORA VOCE

Alla sua quinta "fatica", Pasqualino Settebelleze (lui stesso o un'anima pia) ci ha mandato il testo in formato elettronico di "A guerra de priuri". Ringraziamo chiunque sia stato, perché così ci permette di far conoscere ai nostri affezionati lettori quel che succede nel paese. Perché succede anche questo: periodicamente Pasqualino Settebellezze fa pervenire ai bar, e non so a chi altri, un suo scritto. Noi abbiamo già pubblicato il primo, per dovere di cronaca; ora pubblichiamo anche questo, perché non ci costa nulla. Settebellezze rimane sempre anonimo e scrive, a mio giudizio, in pessimo badolatese. però qualcosa dice anche lui.

A GUERRA DE PRIURI

ESTA CHIARU STU' PAISI
STA' PASSANDU NA' GRAN CRISI
I PARTITI SU' AJA FRUTTA
ED OGNUNU SI NDA' FUTTA
DE PENZIONI A FERROVIA
A SANITA' A CENTOSEI
DE LI SCIOPERI NTA' CHIAZZA
ON CI' NDA' FRICA CCHIU' NA' MAZZA
ORAMAI SENZA PARTITI
E' CCHIU' FACILI U CONTROLLU DO PAISI
SULU UNU SI SARVAVA
SU PIGGHIARU I TRACANDALA
U GRAN COLA DA MAZZOLA
S'AMPARAU SUBATU A SCOLA
A SEZIONI SI JOCAU
A BANDERA SOTTERRAU
CHIJA GRAN BANDERA ROSSA
A JETTAU NTE' NA' FOSSA
ON POTIA IMMAGINARA
CH'ERA CHIJA CHI FEDERICU
OGNI TANTU NCI' CACAVA
CU I VEDOVI, U PIPIU, I COZZALA
SI PENZAVA CU' PAISI CONQUISTAVA
RISULTATU NATURALA
POCU CUNTA E POCU VALA
MO' C'E' U PARTITU DA' PAGNOTTA
CHI SCATENA TANTA LOTTA
E' D'ESEMPIO IL CAVALIERE
IL PIU' GRANDE FACCENDIERE
LA SUA LINEA IL SUO MOTTO
E' FUTTIRA CCHIU' NON POSSO
PURU PRIMA SI FACIA
MA CU TANTA MAESTRIA
CU STU' NOVU CAPU E STATU
TUTTU ORMAI E' LEGALIZZATU
L'HAN CAPITO I CUMPARA
CHI GESTISCONO L'AFFARA
FU' PERCIO' C'A BADOLATU
SI FORMAU U COMITATU
U NGEGNERI, L'AVVOCATU U MPERATURI
SUGNU I CAPI PENZATURI
DANNU A TUTTI INDICAZIONI
E POI FANNU I SELEZIONI
CU' LA MENTI NON C'E' GGUALA
I CAMPARI.... I MANOVALA.
FANNU FINTA E CCA' E DE JA'
CA IJI SU' PE A SOCIETA'
E CCU' CHISTU MODU E FARA
FANNU SEMPA I MEGGHIU AFFARA
PROPRIU CHISTU MODU CCA'
E' A MAFIA E QUALITA'
NON A MAFIA CHIJA DRITTA
L'ALTRA... CHIJA CHI SI LINCHIA A TRIPPA
L'OBBIETTIVO, L'INTENZIONI
U CONTROLLU DA' SITUAZIONI
L'INDIRIZZO PERENTORIO
U CONTROLLU DO' TERRITORIO
TUTTU U RESTU SU' MINCHIATI
CHI DASSARU ALL'ESALTATI
INVENTARU U CARDARUNI
PEMMU U VINCIANU U CUMUNI
RICOGGHIRU TUTTI QUANTI
COMUNISTI E FASCISTUNI
PORTA BORSI, FACCENDIERI
MENZI TACCHI, PUTTANERI
PEDERASTA E RICCHIUNI
MENZI BRUTTI, MENZI BELLI
TUTTI QUANTI SUTTA I STELLI
U POLITACU DE RAZZA
CU I MANI SEMPA PASTA
FU' U PRIMU U SCINDA IN PIAZZA
FU' COSI' CHI FRANCISCHIELLU
SENZA MANCU TANTU SFORZU
CU NU' PARU E GRIDAZZATI
SI L'APRIU TUTTI I STRATI
GRIDA SEMPA A PERDIFIATU
CA' TU AVRAI L'ASSESSORATU...
DETTU FATTU COMU NENTA
DOPPIU INCARICU OTTENNA
RINGRAZIAU CU' RIVERENZA
E SPERANDU A PRESIDENZA
NELL'ARRINGA IJU DISSA
MO' I FUTTU PURU AD' ISCA
I PARTITI... SI L'UTILIZZAMU
MA CU' U SCOPU U M'ARRIVAMU
NCULU A L'ATTRI CONSIGLIERI
CHI SI FICIARU U SEDERI
SI SGANGARU COMU POCHI
PEMMU U COGGHIANU I VOTI
C'E' CU' SGOBBA R CU' FATICA
E NON AVA MANCU FICA
IJU CU' NA' FACCIA TOSTA
S'UNGROSSAU U CUNTU IN POSTA
SI SPARTIRU U POTERI
COMU FACIA U CAVALERI
ED E' SEMPA U CCHIU' FORTA
CHI SI PIGGHIA A MEGGHIU TORTA
TUTTU LISCIU PROGRAMMARU
U PALLONI.... SU PIGGHIARU
QUANDU POI ... ARRIVARU
COMU LEBARI SCAPPARU
A CCHIU' BELLA COSA DO' PAISI
A SPASCIARU NTE' NU' MISI
U CCHIU' CUNNU E' LAGANA'
CHI PENZAVA CA' QUALCOSA
NCI' NESCIA PURU JA'
COMU'SI LU' CRIDIA
LU' GRAN MINCHIUNI
CA' U LUPU DIVENTAVA PECUREJA!!!
E COSI' PURU I CACCIATI
FURU TUTTI SISTEMATI
MISI IN FILA E ALLINEATI
MO' NON SANNU CCHIU' CH FARA
E CHI' PISCI IJI PIGGHIARA
ACCHIAPPARU PROPRIU U NGRONGU
SU' GIRARU SU' VOTARU
NCIU' ZZIPPARU
A MENU I NATACHI DO' LONGU
IJU MANCU S'ACCORGIU
TANTU CHI NDA' RICIVIU
MO' CHI TUTTU SISTEMARU
CU' L'INCARICHI ASSODATI
SENZA CCHIU' IDEOLOGIA
TUTTA A LOTTA SI SPOSTAU
IN SAGRASTIA
E CCA' SUBATU PENZARU
PEMMU U CERCHIU COMPLETAMU
PURU I CHIESI NI' PIGGHIAMU
E COSI' NTE' STU' PAISI E CANTATURI
DIVENTARU TUTTI PRIURI
CU' L'AVE MARIA E U PATERNOSTRO
SI SPRUPPARU L'URTAMU OSSU
U GRAN GIOCU
CUMINCIAU CU' A PRO LOCU
E SI' PURU SENZA SANTI
IL SUO RUOLO E' ASSAI IMPORTANTI
FURU SEMPA I CLERICALA
CHI GESTIRONO L'AFFARA
MO' A PRO LOCU VACIA FIERA
SA' PIGGHIAU A MONGOLFIERA
SIA PASCALA CA FERNANDU
FURU ELETTI SENZA AFFANNU
U ZICHICHI ASSAI FILICI
QUARCHI COSA NI' TOCCAVA
NTE' STU' CUNNU DE' PAISI
POI SEGUIU A SANITATI
FURU SUBATU MAZZATI
ELEZIONI QUINDI ANNULLATI
VINNA SUBATU COMMISSERIATA
COMU PURU A MMECULATA
CCA' U BILLIU S'ARRAGGIAU
CU' CANTISANI PROTESTAU
A MADONNA SI RIPIGGHIAU
S'APPELLARU N'ATTRA VOTA
AL TRIBUNALE DA' GRAN ROTA
MONA CHISTU NOVU CASU
E' IN MANU AJU' PAPATU
MA' CU' SAPA QUANTU DINNU
COMMISSARIU VONNU U MANDANU
A MILINGU
CHISTU O NE' NU' BONU AFFARA
SUGNU CAZZI E CACARA
FORSE U PAPA U MANDA CCA'
PEMMU U FACIA E CASTITA'
UN APPELLU NUI FACIMU
I MUGGHIERI U NI' CHIUDIMU
PEMMU U SIMU CCHIU' SICURI
E TRANQUILLI TUTTI U STAMU
CU' BRUNEJU U PORCARU
NI' CUMBENA U MU' CRASTAMU
CU A MADONNA E SANTA CATERINI
ON CI' FURU CALAPINI
TUTTI IN FILA E SULL'ATTENTI
HANNO ELETTO COME PRIURI
U FAMOSU MPERATURI
PE' STI SIGNORI DO' MENCUSU
A MADONNA FICIA U VUTU
PEMMU SU' TUTTI CUNTENTI
U MU' CHIUDA CHIJU BUCU
NCIU' DASSAU
MENZU APERTU E MENZU CHIUSU
AJA CHIESA DO' MONASTERI
ON CI' FURU TANTI MISTERI
SENZA MANCU TANTU AFFANNU
NOMINARU PURU A STAGNU
RICOGGHIU N'ATTRU ONURI
CHISTU EMERITO SIGNURI
SENZA AMURI NE' SAPURI
FU' ELETTU PURU PRIURI
ON SAPIMU I QUALITA'
E STU' CUNNU MISU JA'
RESTA U FATTU CA' IN CORU
NOMINARU STU' VRASCIOLU
AJU PRIURI DA' MARINA
S'APPICCIAU A LAMPADINA
SI U CRISTU ARTU MENTIMU
TANTA GENTI RICOGGHIMU
NTE' NA' ZONA TANTU ARTA
CHI SI VIDA D'OGNI PARTA
VONNU U MENTANU U SIGNURI
DUVA SU' I RIPETITURI...
FU' COSI' CA PE' STU' CRISTU
SI CREAU NU' GRAN CONFLITTU
U PATRUNI SANTA NDRIA
I VICENDI SI SEGUIA
RIUNIU AJA MATRICI
TUTTI I SANTI DO' PAISI
CHISTU MODU POCU CHIARU
STI' CONFLITTI SENZA INTESA
DISONORANU A CHIESA
E CHIAMAU U PATRATERNU
IJU SUBATU SCINDIU
CON IMPERIU INTERVENIU
MA CHI CAVALU DICITI...
PURU CCA' AVIMU A CRISI...
E' POSSIBALI CA' STI PRIURI
VONNU U FUTTANU U SIGNURI!!!
CU A CHIESA VA' PIGGHIATI
STATI ATTENTI ON SCHERZATI
CA' VI FAZZU U MA' PAGATI...
EU VI DICU... RIFLETTITI
SI BOLITI... TUTTI UNITI
U CACCIATI STU MOMENTU
DI GRAN CRISI.
Arrivederci a data da destinarsi

Pasqualino Settebellezze

Osservazioni e/o domande