Gil Botulino (The German Observer)

Venerd́ 23 Novembre 2001

ANCORA UN POETA: UN'ALTRA POESIA IN DIALETTO

Badolato si avvia a diventare un popolo di poeti. Oggi, infatti, un altro poeta invia, credo ai soliti recapiti e comunque non a noi e ce ne dispiace, una poesia in dialetto, tempestiva anzi sincronizzata. Un invito, sembrerebbe dal titolo, alla festa di Santa Caterina che inizia proprio stasera nel Borgo. Al solito per i nostri geograficamente lontani lettori, che non potrebbero procurarne una copia, riportiamo il testo. La poesia dal titolo "Veniti ada festa e Santa Catarini" porta la firma "U Mperaturi do Tiraturi", dunque un'opera prima.

VENITI ADA FESTA E SANTA CATARINI

E SANTA CATARINI PASSU I SPISI
SARZIZZI VINU BONU SUPPRESSATI
FRITTULI CANTI FICA NQUANTITATI
IAMU VENITI TUTTI ADU PAISI

SAGGHITI TUTTI COZZALA DA MARINA
PURU STAVOTA VI SPASSU CU I SPARI
APPOCU APPOCU ALLUNTANATAVI DA RINA
CA ANNAVOTA POI SU CAZZI AMARI

TUTTU CHIDU CAGRICULU ERA AMMARA
GIRARDU NI LU MISA NTE LU PIANU
ED EU NTO CULU VU MISA CHIANU CHIANU
A TUTTI VUI TAMARRI DE CARDARA

AIU BISOGNU E VUI FACITI ROTA
VIVIMU COLA LINCHIA SU BICCHERI
A TUTTI VI FUTTIMMA NATTRA VOTA
E SITI SEMPA I STESSI CUNNI E IERI

FUTTENDU NCUNU SORDU ADI CUMPARA
VINTETTARI ACCATTAI ADU TIRATURI
MI DIMOSTRAI NU RANDA NTE L'AFFFARA
EMMO' VOGGHIU CHIAMATU MPERATURI

NEIAMU COLA SPIEGANCI U PROGGETTU
ASSI' SMANIUSI E POSTI E SACRESTIA
I MENTARIA DINTRU NU CUGNETTU
E CU A MAZZA DO PRIURI I PISTARIA

A FRANCU PANZA CHI GRIDA CU GATANU
A MIMMA A COMUNISTA A U FIMMANARU
DINCI CA ON PONNU IRA ASSAI LUNTANU
SI NI RUPPANU L'OVA NTO PANARU

DIFENSORI ABBUCATI PRESIDENTI
ASSESSURI CHI PE DU LIRI VI SCANNATI
ON MANGIATI CU I GRINGI' USATI I DENTI
VINDITI A CENTO E A DECI ACCATTATI

U MPERATURI DO TIRATURI