HOME PAGE ENGLISH  ITALIANO LIBRARY
SONGS AND MANTRAS
  
ORIGINAL TEXT
WITHOUT TRANSLATION
by Vaishnava spiritual masters

 
PRANAMA
Sri Guru Pranama
om ajnana-timirandhasya jnananjana-salakaya

Sri Rupa Pranama
sri-caitanya-mano-'bhistam sthapitum yena bhtu-tale

Mangalacarana
vande 'ham sri-guroh

Srila Prabhupada Pranati 
nama om visnu-padaya

Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Pranati
nama om visnu-padaya

  Srila Gaurakisora Pranati
namo gaura-kisoraya

Srila Bhaktivinoda Pranati
namo bhaktivinodaya

Srila Jagannatha Pranati
gauravirbhava-bhumes tvam

Sri Vaisnava Pranama
vancha-kalpatarubhyas ca

Sri Gauranga Pranama
namo maha-vadayaya

Sri Panca-tattva Pranama
panca-tattvatmakam krsnam

  Sri Krsna Pranama
he krsna karuna-sindho

Sambandhadhideva Pranama
jayatam suratau pangor

Abhidheyadhideva 
Pranama
divyad-vrndaranya

Prayojanadhideva 
Pranama
sriman rasa-rasarambhi

Sri Radha Pranama
tapta-kancana-gaurangi

  Panca-tattva Maha-mantra
(jaya) sri-krsna-caitanya prabhu nityananda

Hare Krsna Maha-mantra
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare

Sri Sri Gurv-astaka
samsara-davanala-lidha-loka

Sri Sri Sad-gosvamy-astaka
krsnotkirtana-gana-
nartana-parau


 
BHAKTIVINODA THAKURA
Arunodaya-kirtana
udilo aruna puraba-bhage,

Jiv Jago
jiv jago, jiv jago, gauracanda bole

Sri Nama
gay gora madhur sware

Gopinath
gopinath, mama nivedana suno

Gurudeva
gurudev! krpa-bindu diya

Manasa Deho Geha
manasa, deho, geho, jo kichu mor

Prasada Sevaya
sarira abidya-jal

Kabe Ha'be Bolo
kabe ha'be bolo se-dina amar

Bhoga-arati
bhaja bhakata-vatsala sri-gaurahari

Jaya Radha-Madhava
(jaya) radha-madhava (jaya) kunja-bihari

Radha-Krsna Bol
'radha-krsna' bol bol bolo re sobai

Suddha-bhakata
suddha-bhakata-carana-renu

Gaura-arati
jaya jaya goracander aratiko sobha

Sri Nama-kirtana
yasomati-nandana, braja-baro-nagara

Ohe! Vaisnava Thakura
ohe! vaisnaba thakura, doyara sagara

Vibhavari Sesa
vibhavari sesa, aloka-pravesa

 
NAROTTAMA DASA THAKURA
Ista-deve Vijnapti
hari hari! bifale janama gonainu

Lalasamayi Prarthana
'gauranga' polite habe pulaka-sarira

Nama-sankirtana
hari haraye namah krsna yadavaya namah

Sakhi-vrnde Vijnapti
radha-krsna prana mora jugala-kisora

Saparsada-bhagavad-viraha-
janita-vilapa
je anilo prema-dhana koruna pracur

Sacarana-sri-gaura-mahima
gaurangera duti pada, jar dhana sampada

Sri Guru-vandana
sri-guru-carana-padma, kevala-bhakati-sadma

Savarana-sri-gaura-pada-padme Prarthana
sri-krsna-caitanya prabhu doya koro more

Manah-siksa
nitai-pada-kamala, koti-candra-susitala

Sri Rupa Manjari Pada
sri-rupa-manjari-pada, sei mora sampada

Vaisnave Vijnapti
ei-baro karuna koro vaisnava gosai

 
OTHER AUTHORS
Sri Radhika-stava
radhe jaya jaya madhava-dayite

Sri Dasavatara-stotra
pralaya-payodhi-jale dhrtavan asi vedam

Sri Guru-parampara
krsna hoite catur-mukha, hoy krsna-sevonmukha

Sri Sri Gaura-Nityanander Daya
parama koruna, pahu dui jana

Bhajahu Re Mana 
Sri Nanda-nandana
bajahu re mana sri-nanda-nandana-
abhaya-caranaravinda re

Sri Damodarastaka
namamisvaram sac-cid-ananda-rupam

Sri Vraja-dhama-mahimamrta
jaya radhe, jaya krsna, jaya vrndavan

Jaya Radha-Krsna Giti
jaya radha-madhava radha-madhava radhe

Sri Tulasi-arati
namo namah tulasi maharani,

Sri Nrsimha Pranama
names te narasimhaya