SONGS AND MANTRAS
by Vaishnava spiritual masters

original texts, without translation

Index


 
PRANAMA
BHAKTIVINODA THAKURA
SRI NAROTTAMA DASA
OTHER AUTHORS

 
Songs by other authors
Sri Radhika-stava
radhe jaya jaya madhava-dayite
gokula-taruni-mandala-mahite 
1
damodara-rati-vardhana-vese
hari-niskuta-vrnda-vipinese 
2
vrsabhanudadhi-nava-sasi-lekhe
lalita-sakhi guna-ramita-visakhe 
3
karunam kuru mayi karuna-bharite
sanaka-sanatana-varnita-carite 

Sri Dasavatara-stotra
1
pralaya-payodhi-jale dhrtavan asi vedam
vihita-vahitra-caritram akhedam
kesava dhrta-mina-sarira jaya jagadisa hare 
2
ksitir iha vipulatare tisthati tava prste
dharani-dharana-kina-cakra-garisthe
kesava dhrta-kurma-sarira jaya jagadisa hare 
3
vasati dasana-sikhare dharani tava lagna
sasini kalanka-kaleva nimagna
kesava dhrta-sukara-rupa jaya jagadisa hare 
4
tava kara-kamala-vare nakham adbhuta-srngam
dalita-hiranyakasipu-tanu-bhrngam
kesava dhrta-narahari-rupa jaya jagadisa hare 
5
chalayasi vikramane balim adbhuta-vamana
pada-nakha-nira-janita-jana-pavana
kesava dhrta-vamana-rupa jaya jagadisa hare 
6
ksatriya-rudhira-maye jagad-apagata-papam
snapayasi payasi samita-bhava-tapam
kesava dhrta-bhrgupati-rupa jaya jagadisa hare 
7
vitarasi diksu rane dik-pati-kamaniyam
dasa-mukha-mauli-balim ramaniyam
kesava dhrta-rama-sarira jaya jagadisa hare 
8
vahasi vapusi visade vasanam jaladabham
hala-hati-bhiti-milita-yamunabham
kesava dhrta-haladhara-rupa jaya jagadisa hare 
9
nindasi yajna-vidher ahaha sruti-jatam
sadaya-hrdaya darsita-pasu-ghatam
kesava dhrta-buddha-sarira jaya jagadisa hare 
10
mleccha-nivaha-nidhane kalayasi karavalam
dhumaketum iva kim api karalam
kesava dhrta-kalki-sarira jaya jagadisa hare 
11
sri-jayadeva-kaver idam uditam udaram
srnu sukha-dam subha-dam bhava-saram
kesava dhrta-dasa-vidha-rupa jaya jagadisa hare 
12
vedan uddharate jaganti vahate bhu-golam udbibhrate
daityam darayate balim chalayate ksatra-ksayam kurvate
paulastyam jayate halam kalayate karunyam atanvate
mlecchan murchayate dasakrti-krte krsnaya tubhyam namah 

Sri Guru-parampara
1
krsna hoite catur-mukha, hoy krsna-sevonmukha,
brahma hoite naradera mati
narada hoite vyasa, madhwa kohe vyasa-dasa,
purnaprajna padmanabhia gati 
2
nrhari madhava-bamse, aksobhya paramahamse,
sisya boli' angikara kore
aksobhyera sisya jaya- tirtha name paricaya,
tara dasye jnanasindhu tore 
3
taha hoite dayanidhi, tara dasa vidyanidhi,
rajendra hoilo taha ha'te
tahara kinkora jaya- dharma name paricaya,
parampara jano bhalo mate 
4
jayadharma-dasye khyati, sri purusottama-jati,
ta ha'te brahmanya-tirtha suri
vyasatirtha tara dasa, laksmipati vyasa-dasa,
taha ha'te madhavendra puri 
5
madhavendra puri-bara, sisya-bara sri-iswara,
nityananda, sri-adwaita vibhu
iswara-purike dhanya, korilen sri-caitanya,
jagad-guru gaura mahaprabhu 
6
mahaprabhu sri-caitanya, radha-krsna nahe anya,
rupanuga janera jivana
viswambhara priyankara, sri-swarupa damodara,
sri-goswami rupa-sanatana 
7
rupa-priya mahajana, java, raghunathu hana,
tara priya kavi krsnadasa
krsnadasa-priya-bara, narottama seva-para,
jara pada viswanatha-asa 
8
viswanatha-bhakta-satha, baladeva jagannatha,
tara priya sri-bhaktivinoda
maha-bhagavata-bara, sri-gaurakisora-bara,
hari-bhajanete ja'ra moda 
9
ihara paramahamsa, gaurangera nija-bamsa,
tadera carane mama gati
ami seba-udasina, namete tridandi dina,
sri-bhaktisiddhanta saraswati
sri-varsabhanavi-bara, sada sevya-seva-para, tahara dayita-dasa-nama tara pradhan pracarako, sri-bhaktivedanta namo, patita-janete doya-dhama 

Sri Sri Gaura-Nityanander Daya
1
parama koruna, pahu dui jana,
nitai gauracandra
saba avatara- sara siromani,
kevala ananda-kanda 
2
bhajo bhajo bhai, caitanya nitai,
sudrdha biswasa kori'
visaya chariya, se rase majiya,
mukhe bolo hari hari 
3
dekho ore bhai, tri-bhuvane nai,
emona doyala data
pasu pakhi jhure, pasana vidare,
suni'jara guna-gatha 
4
samsare majiya, rohili poriya,
se pade nahilo asa
apana karama, bhunjaye samana,
kahoye locana-dasa 

Bhajahu Re Mana Sri Nanda-nandana
1
bajahu re mana sri-nanda-nandana-
abaya-caranaravinda re
durlabha manava janama sat-sange
taroho e bhava-sindhu re 
2
sita atapa bata barisana
e dina jamini jagi re
biphale sevinu krpana durajana
capala sukha-laba lagi' re 
3
e dhana, yaubana, putra, parijana
ithe ki ache paratiti re
kamala-dala jala, jivana talamala
bhajahu hari-pada niti re 
4
sravana, kirtana, smarana, vandana,
pada-sevana, dasya re
pujana, sakhi-jana, atma-nivedana
govinda-dasa-abhilasa re

  Sri Damodarastaka
1
namamisvaram sac-cid-ananda-rupam
lasat-kundalam gokule bhrajamanam
yasoda--bhiyolukhalad dhavamanam
paramrstam atyantato drutya gopya 
2
rudantam muhur netra-yugmam mrjantam
karambhoja-yugmena satanka-netram
muhuh svasa-kampa-trirekhanka-kantha-
sthita-graivam damodararm bhakti-baddham 
3
itidrk sva-lilabhir ananda-kunde
sva-ghosam nimajjantam akkyapayantam
tadiyesita-jnesu bhaktair jitatvam
punah prematas tam satavrtti vande 
4
varam deva moksam na moksavadhim va
na canyam vrne 'ham varesad apiha
idam te vapur natha gopala-balam
sada me manasy avirastam kim anyaih 
5
idam te mukhambhojam atyanta-nilair
vrtam kuntalaih snigdha-raktais' ca gopya
muhus cumbitam bimba-raktadharam me
manasy avirastam alam laksa-labhaih 
6
namo deva damodarananta visno
prasida prabho duhkha jalabdhi-magnam
krpa-drsti-vrsyati-dinam batanu-
grhanesa mam ajnam edhy aksi-drsyah 
7
kuveratmajau baddha-murtyaiva yadvat
tvaya mocitau bhakti-bhajau krtau ca
tatha prema-bhaktim svakam me prayaccha
na mokse graho me 'sti damodareha 
8
names te 'stu damne sphurad-dipti-dhamne
tvadiyodarayatha visvasya dhamne
namo radhikayai tvadiya-priyayai
namo 'nanta-lilaya devaya tubhyam

Sri Vraja-dhama-mahimamrta
1
jaya radhe, jaya krsna, jaya vrndavan
sri-govinda, gopinatha, madana-mohan 
2
syama-kunda, radha-kunda, giri-govardhan
kalindi jamuna jaya, jaya mahavan 
3
kesi-ghata, bamsi-bata, dwadasa-kanan
jaha saba lila koilo sri-nanda-nandan 
4
sri-nanda-jasoda jaya, jaya gopa-gan
sridamadi jaya, jaya dhenu-vatsa-gan 
5
jaya brsabhanu, jaya kirtida sundari
jaya paurnamasi, jaya abhira-nagari 
6
jaya jaya gopiswara vrndavana-majh
jaya jaya krsna-sakha batu dwija-raj 
7
jaya rama-ghata, jaya rohini-nandan
jaya jaya vrndavana-basi jata jan 
8
jaya dwija-patni, jaya naga-kanya-gan
bhaktite jahara pailo govinda-caran 
9
sri-rasa-mandala jaya, jaya radha-syam
jaya jaya rasa-lila sarva-manoram 
10
jaya jayojjwala-rasa sarva-rasa-sar
parakiya-bhave jaha brajete pracar 
11
sri-jahnava-pada-padma koriya smaran
dina krsna-dasa kohe nama-sankirtan

Jaya Radha-Krsna Giti
1
jaya radha-madhava radha-madhava radhe
(jayadever prana-dhana he) 
2
jaya radha-madana-gopal radha-madana-gopal radhe
(sita-nather prana-dhana he) 
3
jaya radha-govinda radha-govinda radhe
(rupa goswamir prana-dhana he) 
4
jaya radha-madana-mohan radha-modana-mohan radhe
(sanataner prana-dhana he) 
5
jaya radha-gopinatha radha-gopinatha radhe
(madhu panditer prana-dhana he) 
6
jaya radha-damodara radha-damodara radhe
(jiv goswamir prana-dhana he) 
7
jaya radha-ramana radha-ramana radhe
(gopal bhatter prana-dhana he) 
8
jaya radha-vinoda radha-vinoda radhe
(lokanather prana-dhana he) 
9 jaya radha-gokulananda radha-gokulananda radhe
(viswanather prana-dhana he) 
10
jaya radha-giridhari radha-giridhari radhe
(das goswamir prana-dhana he) 
11
jaya radha-syamasundar radha-syamasundar radhe
(syamanander prana-dhana he) 
12
jaya radha-banka-bihari radha-banka-bihari radhe
(haridaser prana-dhana he) 
13
jaya radha-kanta radha-kanta radhe
(vakreswarer prana-dhana he) 
14
jaya gandharvika-giridhari gandharvika-giridhari radhe
(saraswatir prana-dhana he)

Sri Tulasi-arati
1
namo namah tulasi maharani,
vrnde maharani namo namah
namo re namo re meiya namo narayani 
2
jako darase, parase agha-nasa-i
mahima beda-purane bakhani 
3
jako patra, manjari komala
sri-pati-carana-kamale lapatani
dhanya tulasi meiya, purana tapa kiye,
sri-salagrama-maha-patarani 
4
dhupa, dipa, naivedya, arati,
phulana kiye varakha varakhani
chapanna bhoga, chatrisa byanjana,
bina tulasi prabhu eka nahi mani
5
siva-suka-narada, aura brahmadiko,
dhurata phirata maha-muni jnani
candrasekhara meiya, tera jasa gaowe
bhakati-dane dijiye maharani

Sri Tulasi-kirtana
1
namo namah tulasi! krsna-preyasi
radha-krsna-seva pabo ei abhilasi 
2
je tomara sarana loy, tara vancha purna hoy
krpa kori' koro tare brndavana-basi 
3
mor ei abhilas, bilas kunje dio vas
nayane heribo sada jugala-rupa-rasi 
4
ei nivedana dharo, sakhir anugata koro
seva-adhikara diye koro nija dasi 
5
dina krsna-dase koy, ei jena mora hoy
sri-radha-govinda-preme sada jena bhasi 

Sri Tulasi Pranama
vrndayai tulasi-devyai
priyayai kesavasya ca
krsna-bhakti-prade devi
satyavatyai namo namah 

Sri Tulasi Pradaksina Mantra
yani kani ca papani
brahma-hatyadikani ca
tani tani pranasyanti
pradaksinah pade pade 

Sri Nrsimha Pranama
names to narasimhaya
prahladahlada-dayine
hiranyakasipor vaksah-
sila-tanka-nakhalaye
ito nrsimhah parato nrsimho
yato yato yami tato nrsimhah
bahir nrsimho hrdaye nrsimho
nrsimham adim saranam prapadye 

Prayer to Lord Nrsimha
tava kara-kamala-vare nakham adbhuta-srngam
dalita-hiranyakasipu-tanu-bhrngam
kesava dhrta-narahari-rupa jaya jagadisa hare


 

index