Na famigghia strammalata
(Una famiglia strampalata)
A casa me un gran marasma
Za' santina avi l'asma
U ziu ca ronfa notti e ghiornu
U ciairu da pizza intra o fornu
Me matri ca lava, me nonna ca stira
Me soru ca i panni s'arritira
Me patri ca ietta sempri lamenti
A me nonnu ci parli e nun ti senti
Iu in saccheta nun aiu na lira
Me nonna m'assilla finu a sira
Ziu cammelo e za rosy
Si lamentanu sempri c'annu l'artrosi
Lassatimi iri, lassatimi fari
Di sta famigghia vogghiu scappari
U ni possu propriu chiu'
A maronna pensaci tu.


Precedente Top Mercuzio Top successiva