homepage 

Su Forasdenois

 

   y=k/10*x^2-1

 

 

 

 

 

      zen

 

   su contu

 

 

su vicariu

 

 

   su jaganu

 

 

 

   su tiaulu

 

 

  sa trassa

  sa idda

 

 

 

 

   sos numeros

 

 

 

 

    aritmetica     

 

 

 

 

    poberaidda

 

 

   

    acraramus               totu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

su programma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

     in cherta

 

 

 

 

 

 

       de numeros             tziclicos

 

 

 

 

 

 

 

        no medas

 

 

     ispiegamus

 

 

 

          e torra!

 

   

 

 

 

 

 

su cane zen

 

su maistru zen

 

 

 

aritmetica inoghe puru

 

 

si cheres sighire a resonare cun nois

 

 

 

 

 

wpeA.gif (3889 byte)Unu cane si mossiga'sa coa finas a ses bortas, e abarra cane, ma sa e sette ddi anda' male. Enidi a mancare su esser cane e si furriad'in attera cosa. Ite si nara'su cane?

Custu contu, chi a tottu prima pared'unu koan de filosofia zen, faed'a una cun su contu de su Vicariu de una idda e du su Jaganu furuncu. Pare' chi su contu no'attacche' nè a muru e nè a crastu. E invezes attaccada, attaccada.

E tando, su Vicariu de una idda si fudi accattau chi su Segrestanu furaiad'inari de su prattu de sas offertas. E dd'hiada penzau unu fattuzzu. Si fudi attrancalliorau cun su Dimoniu e in pagas paraulas dd'hia nau:

'Cantu m'importa de su Jaganu meu m'importa puru de su inari 'e s'offertoriu. E tando cussizami  tue ite ddi faer'a su Jaganu po dd'ispantare e chi non tocche'prus su inari . Jeo no ddi cherzo ogare iscandulu, ca si nono mi lassa solu po sos dovereddos de cresia, epperò su inari  furau, in cracchi modu mi deped'esse' torrau'.

'Nessuna chistione, a d'onzi malu b'ha rimediu, hiada arrespostu su Dimoniu, ma cracchi cosa a mimi puru m'ispettada. D'onzi ses bortas chi ti cche furada sas offertas es commente chi non heppa'fattu nudda. Su tantu chi fud'in su prattu tantu este e tantu abarrada. Ma una ortad'onzi sette su inari si furriad'in pruine e ispettada a mimi. Si dd'arresonas bene ti cumbenidi'.

'Sissennore, istamus de accordu'.

Zente mala! Connottu su fattu hian'ispiaiu a  Mussennore, e su poberu Vicariu est'istau inquisiu po hae' fattu trassas cun su ForasdeNois, e cundennau a morre' brusiau in su fogu ei sas chinisas isprattas in su frumene. Non senzas chi prima dd'esseren' sonau sa cheriga e iscuminigau. Inue este chi su Dimoniu ha cullonau a su poberu Vicariu, chena ddi faer'a ischire sos segretos?

Su Vicariu nostru no ischidiada chi su numeru sese, arrepetiu in tres ciffras 666, es su sinnu de Satana, sa firma de s'Inimigu. Su sinnu, ortau a fund'in susu peus che mai, cheria' narrer chi non solu ddu hia' combutta cun su Dimoniu, ma issa fu segreta e incuffessabile.
Su sinnu iscrittu duas bortas poi! Non dd'hia' de faddire meda: Cum Satan sceleratae pactionis suspicio', hiana sentenziau sos Padres de sa Santa Inquisizione. E su pruine de su Dimoniu es costau caru a unu preide drucconzu e mal'abistu.

Su fattu este chi su Dimoniu hiada cambiau sas pagas munedas de s'offertoriu sinnandeddas cun sos numeros 1 4 2 8 5 7, e cando su Segrestanu chircaia' de che nde furare calincuna, su Malignu ddas moltiplicaiada po unu, a su primu tentativu, po duos a su segundu, po tres a su terzu e gasi a sighire, finzas a sese. Custa operazione faiad'in modu chi sas ciffras si esseren cambiadas de postu in manera ciclica, ma chena nudda succeder in s'affuente:ne' nd'essian' in prusu e nè de mancu. Ma sa 'e sette ortas tottu cambiada, e s'isvelaia' s'arcanu malifizziu essind'a campu: tottus sas ciffras de custu numeru diabolicu si cambiana in noe, sos chi sos Santos Padres hana crettiu esseren sos sese, sa firma   de su Dimoniu. Poberu Vicariu! Essered'ischippiu unu pagu de aritmetica no hia' fattu sa fine de Santu Larenzu nè s'anima sua che fu' finia a brusare eternamente in sos culazzos de s'Inferru.

Custa puru este un'istoria de ladros, de furbos, de potentes e de poberos. Est'una cosa zerta chi su Vicariu non s'essere' potziu invocare direttamente a Su Babbu Mannu: a Issu,chi bie tottu, commente mai dd'est'isfuzziu chi su jaganu furaidi? E po cosa, puru, a furare a sos poberos! A chie si depiad'invocare tando su Vicariu chi ddu furaini cando propriamente fud'impreau in sos doveres de cresia? No dd'hana difendiu sos santos e ha criccau ampuru in sos dimonios. E giai dd'ha fatta bella! Poberittu!

Po cumprendere s'ingannu chi Satana ha trassau a su Vicariu depimus prima definire itte funi sos numeros ciclicos. Issos funi numeros chi moltiplicaos po numeros de 1 in poi cambiana
postos a sas ciffras ciclicamente. Mancari  parzada chi siana infinios, non s'agattana in modu discanzosu: pare' chi unu numeru intreu sia ciclicu cando su reciprocu de unu numeru primu tenede unu periodu longu de una  unidade de mancu de su numeru matessi. Su numeru de su Forasdenois si calculada faghinde 1/7. Su programma chi hamus iscrittu est'in gradu de ddos calculare tottus, tenende tempus e passienzia. In carchi girone infernale es' prezisu chi dd'hanaene giai fattu.


BeginPackage["myfrau`cicloN`"];

cicloN::usage="cicloN[n] torrad'unu numeru ciclicu cando n es primu e su periodu di 1/n este de n-1 ciffras.";

Begin["`Private`"];

periodu[n_Integer]:=
        Module[{k=Mod[10,n]*10},
              b=If[Quotient[10,n]===1,{Quotient[10,n]},{0}];
              If[Not[Mod[n,6]===0],
                 While[Not[k===0||k===10],
           b=Append[b,Quotient[k,n]];
           k=Mod[k,n]*10],
           b={}];b];
                     cicloN[m_Integer]:=
                         If[PrimeQ[m],
                         Module[{per=periodu[m]},
                          If[Not[m==2]&&PrimeQ[m]&&Length[per]==m-1,
                                  Print[m," ",per],
                                  Print[m," non generad' un numeru ciclicu"]]],
                                  Print[m," non generad' un numeru ciclicu"]];

        End[];

         EndPackage[]


"Criccamus cales funi sos numeros ciclicos de unua degheotto, non funi medas, solu duos, ma finas deghennoe generad'unu numeru ciclicu, meda mannu tantu chi non intrad'in d'una riga sola. Do este unu iteradore chi arrezzidi po argumentu sa funzione cicloN e prova' si sas condiziones po essere n unu numeru ciclicu s'avveran tottus. Si custu fattu s'accrarada tando sa funzione iscrie'chi n generad'unu numeru ciclicu, e nos ammustra'cane, si su fattu non s'accrarada tando iscrie'chi n non generad'unu numeru ciclicu. Su sette generada su numeru de Dimoniu. Had' a esser po cussu puru chi Su Babbu Mannu nostru, cando ha fattu su  Mundu, sa settima die no nd'ha creffiu prus intender de faer nudda, e s'es pasau.";


Do[cicloN[k],{k,1,18}]


1 non generad' un numeru ciclicu
2 non generad' un numeru ciclicu
3 non generad' un numeru ciclicu
4 non generad' un numeru ciclicu
5 non generad' un numeru ciclicu
6 non generad' un numeru ciclicu
7 {1, 4, 2, 8, 5, 7}
8 non generad' un numeru ciclicu
9 non generad' un numeru ciclicu
10 non generad' un numeru ciclicu
11 non generad' un numeru ciclicu
12 non generad' un numeru ciclicu
13 non generad' un numeru ciclicu
14 non generad' un numeru ciclicu
15 non generad' un numeru ciclicu
16 non generad' un numeru ciclicu
17 {0, 5, 8, 8, 2, 3, 5, 2, 9, 4, 1, 1, 7, 6, 4, 7}
18 non generad' un numeru ciclicu

"Cun cust'attera funzione ammustramus e commente su numeru de su Dimoniu, moltiplicau de unu finas a sese ortula' ciclicamente sas ciffras, e sa e sette si cambiad'in su sinnu satanicu,in su pruine de su Malignu.Table[Expand[142857*k],{k,1,7}]//ColumnForm
142857
285714
428571
571428
714285
857142
999999


Sa trassa de Satana a su Vicariu como este definitivamente accrarada. Sa morale este chi non bisonzad'a tenner segrestanos disonestos, ma si a unu ddi capita' s'isfortuna de nde tenner unu, menzus su jaganu furuncu che a zerriare azzutoriu a su tialu.


Ma e commente est'andada a finire sa paristoria de su cane?

'Vostè es' brullandemi, hiada arrespostu s'Ischente a su Maistru. Su numeru 142857 no este su numene de su cane, ma es su cane veru e propriu. Chi difattis sos noes funi sos isteddos de s'aria chi issu bie' po su dolore cando mossigandedda si che muzza' sa coa, e poi su programma nos ammustra' su cane currende in tundu cun sa coa muzza e cun su cantu a mossos criccandesi unu dottore po si dda torrare ab'attaccare.


Function[x,142857 x][{1,7,8,14,15,21,22}]//ColumnForm


142857
999999
1142856
1999998
2142855
2999997
3142854