Le poesie sono tratte da: Geppina Macaluso, Stiddi a primavera (1997), pagg. 88, L. 20.000 e Comu acqua di surgiva (1999), pagg. 112, L. 24.000, Target Editrice, Enna. L’autrice è anche direttore editoriale della collana “Bella Sicilia”. E' vietata la riproduzione anche parziale senza il consenso scritto dell'Editore.
E SCRIVI E SCRIVI LU ME CORI


Staju facennu un viaggiu e mentri vaju
scrivu li me pinseri u me sintìri
su cosi toi ca nuddu pò capiri
t'ha teniri ntâ menti ne lu cori

E’ comu ’na timpesta c’aumenta
un ventu forti ca unchia unchia u mari
quarcosa ca lu pettu fa scoppiari
e havi a nesciri sinnò un ti fa campari

E quannu a pignata vuddi e sta scattannu
e quarquarìa e sta jennu ’i fori
mi lassu a jri comu fussi ’nsonnu
e ’mprestu la me manu a lu me cori

E iddu scrivi scrivi e socchi scrivi
iu mancu u sacciu pi mia nun è ’mportanti
comu accumincia e poi comu finisci
sû sapi iddu nun mi nni ’mporta nenti

Scrivi d’amuri di principi ’ncantati
ca ne la notti nescinu dû mari
ti piglianu ti portanu cu iddi
fra ’na carizza ’na vasata ntê capiddi

Di cori ’nturciuniati ’i milli cordi
accussì stritti ca nun li poi slazzari
di fantasî passati un desideriu
ca t’appresenta comu fussi veru

Scrivi di li biddizzi dû Creatu
di la fidi pi Diu pi la So Matri
pari ca î canuscissi l’ha ’ncuntratu
tantu è commintu di ’stu ranni Patri

Di l’amuri ’nfinitu ca ni duna
di li so grazî di l’onnipotenza
’stu Signuri ’stu Frati ca pirduna
ca nun ammetti offisi priputenza

Di l’armaluzzi ca ama a la fuddìa
s’intendi cu iddi cchiù dî genti
cci parla cci discurri li cumminci
sî porta appressu dicennu Veni cu mia

E scrivi e scrivi e comu un sciumi scurri
di lu me cori ’st’acqua di surgiva
pinsava a un certu puntu ca finiva
invece u me pinseri curri curri

Ma unni sî va cerca ’st’emozioni
e ’sti paroli ’sti storî ca un canusciu
nun haiu risposta né ragiunamenti
’mprestu sulu a me manu ê sentimenti
FAVULA


Chi favula Signuri ’stu Creatu
chi cosa fantasiusa i stiddi u celu
un velu ’i sita azzurra pi sunnari
e ’sta luna ca nesci di ntô mari

Chi ranni meraviglia u suli d’oru
cu li so vrazza ’i luci ’nzina ’nterra
m’illumina mi ’ntruscia mi cuadìa
duna serenità all’arma mia

E ddi nuvuli ca vannu lenti lenti
pàrinu angili bianchi trasparenti
disignanu nell’aria aceddi sciuri
e u cori di Gesù ca manna amuri

E poi ’stu mari ca s’annaca lentu
’ncrispatu ccà e ddà d’un sciatu ’i ventu
azzurru blu celesti russu biancu
mi pari di villutu un longu mantu

E ’stu mutari ’i tempu ogni stagiuni
ca passa e ca poi torna e un ha mai fini
a primavera chî sciuri a bucciuleddu
lu friscu virdi di li prati odurusi

l’acidduzzi ca scuvanu ntô nidu
e fannu leggiu leggiu un cantu a Diu
l’arbuli vistuti pi ’na festa
chidda di la natura ca mai s’arresta

Lu cantu di lu sciumi ne la notti
fa a serenata ê stiddi cci fa a corti
e ’stu arrivari poi â gialla estati
è tutta un girasuli la natura

ti trasi nte li carni ’sta calura
nell’arma ne lu cori nê pinseri
ti smovi tutti quanti i sentimenti
ti strantulìa si dormi e un voi campari

ti metti ne li vini tantu arduri
si nun lu sai canusci chi è l’amuri
comu l’estati caudu bruscenti
giallu di gilusia russu di focu

sû voi astutari ti mangia a pocu a pocu
Ma u tempu ca camina e nun si ferma
dopu l’estati ti porta l’autunnu
si cangia lu culuri a tuttu u munnu

s’astuta u giallu u russu e si fa terra
ch’è ranni a nostalgia ca n’inserra
c’è un pocu ’i ventu ’ncumincia a rifriscari
e tu dd’arduri tu senti un po’ accarmari

’Sta favula ca nun finisci mai
e si ripeti sempri all’infinitu
ni porta ne lu ’mmernu biancu friddu
pari ca u munnu dormi è silinziusu

si senti sulu l’acqua tuppuliari
nta l’arbuli ca nun si ponu arriparari
e ’na mamma ca canta suttavuci
ninnananna ô so figliuzzu duci duci

E’ chista la favula ’nfinita
ca Diu ’mmintò quannu fici la vita
’NA LINGUA ’I FOCU...


’Na lingua ’i focu scinni dâ muntagna
ntô scuru di ’na notti china ’i stiddi
pari si rapi u celu e nesci sangu
d’amuri di odiu di lamentu

E scurri lentu ’stu focu e tuttu adduma
e poi ’na vampa piglia ’n arbuliddu
sû ’ntruscia si l’abbrazza si lu stringi
si ’nturciunìa cu passioni a iddu

’nzina ca cadi ’nterra ’ngunucchiatu
sulu e pi sempri d’idda ’nnammuratu
’Stu focu è vita ne ’sta muntagna ’i petra
a teni sempri viva ca respira

a scoti ’i tantu ’ntantu comu un dragu
ca nesci a lingua russa e poi a rritira
tirannusi ntâ vucca tuttu u mali
ca ’ncontra nâ so strata e si l’ammucca

M’incantu e mi spaventu ô stessu tempu
di vidiri ’stu focu ca camina
comu lama di spata ’sta muntagna
la rapi ne lu scuru ne la notti

senza patruni liberu di fari
socchi vo iddu crisciri o muriri
addurmintarsi pi poi ricuminciari
jttannu tuttu all’aria ’nt on momentu

Forsi è accussi l’amuri accussi ardenti
ti spunta all’improvvisu ammenzu ô scuru
ti bruscia l’arma u corpu u cori a menti
nun ti duna arriposu va sicuru

E poi t’appari a matina tutta bianca
comu ’na zita ’mpupata pi la festa
ne ddu celu azzurru comu u mari
vistuta d’innuccenza ’nzina ê pedi

cû ventu ca la sfiora e ca cci canta
u suli ca la vasa ’nnammuratu
e ddu gran focu unni s’ha ’mmucciatu
vo vìdiri ca m’haiu sulu sunnatu
MARI AZZURRUCELU


Talìa comu t’incrispa l’ondi u ventu
mari azzurru comu u celu ca ti guarda
lucenti comu u suli ca quadìa
mari stupendu di la terra mia

Mari ca si sempri ’n movimentu
pari un pettu ’i carusa ancora ’n sciuri
quannu agitatu o ca t’annachi lentu
si sempri beddu ne tuttu u to splenduri

M’assettu ’n capu a rina e ti talìu
comu facissi ’na zita cu so amuri
aiu l’occhi a tia di autru nenti viu
restu ’ncantata ccà pi uri e uri

La to scuma di velu leggia e bianca
comu un merlettu riccamatu a manu
pari ca mi joca e nun si stanca
d’accarizzarmi tutta pianu pianu

Lu scrusciu di to ondi è ammaliaturi
è cantu ca va e veni è serenata
u re du mari canta lu so amuri
pi la regina ca è a so ’nnammurata

La to canzuna a canti sulu a chiddi
ca veninu e t’ascutanu ’ncantati
cu suli a luna o sutta un celu ’i stiddi
annu li cori di lu mari ’nnammurati

Aceddi ’i mari comu a nivi bianchi
volanu vasci sfiorannuti cu l’ala
ti vasanu cu pizzu dâ vuccuzza
di quannu spingi a quannu u suli cala

Mari azzurrucelu celu ’i mari
t’intrusci e strusci all’infinitu lentu
m’a ’mpiccicatu ccà lu to cantari
t’incrispa l’ondi ddu filiddu ’i ventu
FIMMINI


Ma cu sunu i fimmini ’i ’sta terra
su genti forti comu petra ’i focu
arditi ne la vita e ne lu jocu
ca nuddu e nenti mai li sotterra

Sunu fimmini cu li puza tanti
ca criscinu li figli ne l’amuri
ca chiancinu e soffrunu ’i duluri
ma a testa auta dinanzi a li briganti

Nun stannu a testa vascia e occhi ’nterra
comu si dici a tanti e tanti banni
aspittannu ca ’n autru li difenni
ma cu coraggiu si jettanu nâ guerra

Sunu li fimmini di li piscaturi
di chiddi ca pi misi notti e jornu
si passanu la vita ammenzu ô mari
e un sannu mai si ci sarà un ritornu

Hannu u coraggiu a forza ca li reggi
dda forza ca li fa sempri cchiù forti
ca nun s’arrenni davanti ê peggiu sfreggi
ca l’annivisci macari ca su morti

Su chiddi ca si partevanu cu i figli
ammenzu â notti ô scuru nâ timpesta
pi vidiri nâ surfara socchi arresta
d’un zitu un frati un patri i so famigli

Ne li surfari sì ne ddi vudedda
unni scacciati misi a panza sutta
passavanu la vita amara asciutta
nun canuscennu quantu a luci è bedda

Chisti semu i fimmini ’i ’sta terra
arditi beddi coraggiusi forti
coscienti di la vita di la morti
ca nenti e nuddu mai ni sotterrra

Nun semu pupi ’i pezza cu li lazza
né mancu sempri duci comu u meli
ammusciati appinnuti a forti vrazza
ma ogni tantu amari comu u feli

Semu orgogliusi di la natura nostra
n’aiutamu chî pedi e cu li mani
nun n’interessa di quantu e socchi costa
nui semu fimmini veri siciliani
’NA FISARMONICA SONA...


’Na fisarmonica sona a tarda notti
’n’antica musica noti assai struggenti
’n on belvederi tanti e tanti genti
cu parla cu passìa cu si fa a corti

Pocu cchiù ddà ’n allegru friscalettu
’na vuci canta ’na chitarra sona
deci biddizzi ballanu a braccettu
chî tammureddi ô sciancu e un fazzulettu

cu altrettantu deci giuvaneddi
cu l’occhi niuri e li facci beddi
elegantuna vistuti di villutu
cammisa bianca sciarpa russa ’nvita

’nnammurati tinennusi pî mani
l’allegri tarantelli siciliani
firrìanu comu roti li sottani
all’argentinu scrusciu di cianciani

Un giovane pitturi c’un cappeddu
e ’na mantella jttata ’ncapu a spadda
dipingi ’na facciuzza d’autri tempi
câ vucca a cori e cu lu sguardu assenti

Canta a la luna ’na duci melodìa
’na vuci ca pari nasciri dê sciuri
di rosi e gersumini ca dda via
la fannu china china di dd’oduri

Stratuzzi stritti ca cci trasi a stentu
lampiunedda addumati nê balcuna
un ciuciuliari leggiu comu u ventu
ca passa e stuzzichìa ogni persuna

Tra mari e celu st’appisa ’sta terrazza
fatta di virdi sciuri e ’ncantamentu
ti nni ’nnammuri sâ vidi p’un momentu
tâ vulissi stringiri ntê vrazza

Profumu d’oleandri duciamaru
notti d’estati fatta pi l’amuri
sbiancanu i stiddi s’astutanu li luci
s’addurmenta Taormina duci duci
tracodda a luna ’ncumincia ad agghiurnari
sonna Taormina bedda fra celu e mari
SI TERRA D’OLEANDRI E GELSUMINUSi terra d’oleandri e gelsuminu
di citronella valicu spicuzza
rosi ginestri gigli rosmarinu
di frisca nipitedda ’nta rastuzza

La zagara d’aranci e dî limuna
spanni lu sciauru dâ Chiana â Conca d’Oru
t’intruscia tuttu d’estati cu dda luna
ti fa cadiri ’n on sonnu di ristoru

Di ’n capu a rama ti ridi lu granatu
di nne paliddi li duci ficudinii
a racina è oru ’nzuccaratu
di mennuli ci nn’è arbuli chini

I persichi cu i facci di villutu
s’affacciano d’ammenzu i virdi fogli
dunanu all’estate u benvenutu
aspittannu ’na bedda ca li cogli

Si terra ginirusa e ’mprofumata
fusti fatta cu tutti li ricchizzi
ti ficiru li manu di ’na fata
lu suli ti fa luciri i biddizzi

Lu mari azzurru e virdi di cristallu
ti vasa jornu e notti comu un zitu
lu celu chiaru o russu di corallu
t’abbrazza e ti talìa d’ogni situ

Di notti quannu tu si addurmintata
a luna e i stiddi ti guardanu ’i luntanu
pisci d’argentu ti fannu a serenata
cu ’na chitarra l’unu e un marranzanu

Ti cantanu li storî e li canzuni
di li genti c’abitarru ccà cu tia
si terra ranni ai un cori di liuni
lu to splenduri m’afferra m’ammalìa

Ai forti di muntagni la carina
ca vanu di l’unu a l’autru capu
ddà si respira aria frisca e fina
u virdi a calma a paci d’ogni latu

Ma ’n capu a tuttu si spinci a muntagnazza
c’avi un purtusazzu d’unni fuma
spissu s’arrabbia s’infuria s’arramazza
spara botti ca parunu cannuna

Ietta petri ’i focu dâ so vucca
l’arrizzola pi tutti li so scianchi
arbuli strati casi si l’ammucca
nun resta nenti di so cchi avi davanti

Ne so vallati prospera la vigna
ca duna un vinu russu comu u sangu
l’arbulu d’olivu puru alligna
vidi chi nesci fori di ddu fangu

Sunu oru i campagni di l’internu
quannu ngrana u furmentu a metà giugnu
ti dunanu a mangiari stati e mmernu
chiddu ca meti era chiusu ’n on pugnu

Mari di spichi c’adasciu annaca u ventu
russu di papaveri e autri sciuri
si comu u meli si fatta pi l’amuri
si china di biddizzi a centu a centu

Ti vogliu beni terra meravigliusa
mi piaci sempri cu lu scuru o u lusciu
tu si a cchiù megghiu terra ca canusciu
Sicilia bedda Sicilia favulusa
CARUSI DI FAVELAS


Hannu astutatu i stiddi di lu celu
hannu chiantatu chiova ’ncapu a luna
e scurri sangu di dda facci bedda
arriva ’ncapu a terra e tingi u mari

Supra i muntagni bianchi ’i nivi eterna
culano lavini russu focu
e u sciumi ca scurreva prima chiaru
pari di vinu e havi un cantu amaru

Li sciuri s’hannu chiusu a bucciuleddu
s’hannu ammucciatu a testa ammenzu ê fogli
nun sata ammenzu l’arbuli ’n aceddu
né canta cchiù è troppu chinu ’i dogli

U suli ca luceva ’ncapu u munnu
s’ha misu avanti l’occhi un nivuluni
pi nun vidiri tutti li pirsuni
senza vrigogna ca toccanu lu funnu

Ma unni sunu l’occhi pi taliàri
socchi fannu pi fami i ’nnuccinteddi
su sulu picciriddi ’i setti ottanni
jttati ammenzu ê strati ne l’affanni

Si vinnunu lu corpu pi campari
p’aviri quarchi sordu pi mangiari
’n amaru surrisu ’nte vuccuzzi
spirduti ne lu nenti su l’ucchiuzzi

Pi fami e pi svintura ’sti ’nnuccenti
si trovanu ’n on munnu senza nenti
travaglianu a frotta nê pitrari
a notti u jornu chistu è u so jucari

p’un pezzu ’i pani sudatu e malidittu
senza fermarsi mai senza abbentu
cû curiceddu ca scatta pû spaventu
ca lu patruni nun li vo pagari

Pigliàti a fucilati e stisi ’nterra
ddà sutta u celu mancu adduvicati
né amati né pinsati né circati
gioi ’nnuccenti sulu svinturati

Fami e morti nell’occhi ’i ’sti carusi
ca parunu crisciuti fatti ranni
ca campanu di stenti di malanni
pi iddi u munnu havi i porti chiusi

’Stu munnu ca si senti ultrapotenti
’sti genti troppu ricchi troppu sazi
nun sentinu di l’umili i lamenti
stringiunu l’occhi dinanzi a li disgrazi

E u celu i stiddi a luna u suli chianci
chiancinu sangu di disperazioni
e vannu tutti ’nsemi ’mprucissioni
a li potenti ca lu munnu cangi
MISTERU


Misteru di ’na notti
chin’ e stiddi
di ’na luna
appisa ’n celu
ca mi guarda
di ’stu mantu d’argentu
ch’è lu mari
c’addumanu ccà e ddà
lenti lampari
Misteru di ’sta rina
’nte me manu
ca scurri adasciu
leggia comu u ventu
fina e bianca
comu ’na pruviglia
sciddica ’n terra
e ’n ’onda sa ripiglia
Misteru di ’na musica
’ncantata
d’un viulinu ca sona
pianu pianu
di ’na vuci ca sentu
dda luntanu
d’un curuzzu ca batti
dintra un pettu
ca un vidi l’ura
di vidiri turnari
l’amuri so
pi irlu ad abbrazzari
Misteru du profumu
di ’na viola
ca rapi l’occhi beddi
la matina
felici ’i ’na farfalla
c’accarizza
di ’na carusa
ca passa e la talìa
di lu suli ch’è ’n celu
e la quadìa
Misteru è tuttu chiddu
ca m’attorna
u jornu a notti i sciuri
a vita a morti
i chianti ’i gioia
’affanni li tristizzi
nun su di ’stu misteru
ca dui stizzi
SI PENSU A TIA...


Si pensu a tia
sentu cantari l’ondi di lu mari
si pensu a tia
volu ’n capu l’ali di lu ventu
si pensu a tia
sentu li viulina dda luntanu
Si pensu a tia...

Si sonnu a tia
diventu ’na stidda ammenz’o celu
si sonnu a tia
iu sentu ’nturnu sciauru di violi
si sonnu a tia
un raggiu ’i luna trasi e m’accarizza
Si sonnu a tia...

Si amu a tia
trema lu cori miu comu ’na foglia
si amu a tia
chiancinu l’occhi mei chini d’amuri
si amu a tia
si sciogli l’arma mia ch’è ’ncarzarata
Si amu a tia...

Si tu mi ami
mi sentu dari un pugnu ’nto me cori
si tu mi ami
diventa la me vita arcobalenu
si tu mi ami
luci lu suli comu milli suli
Si tu mi ami...

Si tu mi sonni
vegnu ne tia comu ’na farfalla
si tu mi sonni
diventu un gersuminu ’mprofumatu
si tu mi sonni
t’apparu comu stidda risplendenti
Si tu mi sonni...

Si tu mi pensi
sentu la to vuci ca mi chiama
si tu mi pensi
vogliu vulari a tia comu un gabbianu
si tu mi pensi
tuttu lu munnu canta appressu a mia

Si tu mi pensi...
Si tu mi sonni...
Si tu mi ami...CANTU L'AMURI


Cantu l’amuri amuri l’amuri veru
chiddu ca provi a vinti o a sittant’anni
chiddu c’on guarda ’n facci a li to anni
chiddu c’on mori l’amuri sinceru

Cantu l’amuri amuri l’amuri ranni
chiddu c’afferra dâ testa nzina ê pedi
ca nun ragiuna chiddu ca nun cedi
chinu di ranni gioi e ranni affanni

Cantu l’amuri amuri l’amuri beddu
chiddu ’nnuccenti di li giuvaneddi
si scancianu trimannu u primu aneddu
li primi ucchiati i primi vasateddi

Cantu l’amuri amuri l’amuri vivu
chiddu ca su mori t’annivisci
chiddu ca ama e ca nun ferisci
chiddu ca dura e ca nun finisci

Cantu l’amuri amuri l’amuri forti
chiddu ca nun t’abbannuna mai
ca nun s’arrenni dinnanzi a tutti i guai
chiddu ca pi tia rapi milli porti

ca ti camina sempri strittu ô latu
t’abbrazza sicuru ’ntra i so vrazza
ca stringi la to manu ’nnammuratu
e cu firmizza sempri ’i cchiù t’allazza

Cantu l’amuri amuri l’amuri eternu
chiddu ca nasci rosa a primavera
t’accumpagna pi tutti li stagiuni
tu trovi o sciancu macari quann’è ’mmernu

Chistu è l’amuri amuri ca iu cantu
l’amuri veru ranni beddu forti
l’amuri eternu comu a luna e u celu
ca sfavviddìa comu u suli e i stiddi
l’amuri ca si vivi ogni momentu
meravigliusu comu u firmamentu