La caccia grossa
 

Candu cumencia lu arru, all'abbaltura di la caccia, li cacciadori di la cumpagnia di la caccia grossa si dani l'appuntamentu a la sede pÓ fa la primma riunioni. Dugna duminica li cacciadori si dani l'appuntamentu pÓ cuminciÓ la caccia di la silva istigata la dý primma. Tanti passoni andani cu li fusili a piddÓ li pusati, e l'alti cu li cani aspettani pÓ cuminciÓ la caccia. Da poi di mezz'ora cilca, appena presi li pusati, li chirridori cumenciani a lampÓ li cani e a burriÓ pÓ cilcÓ di bucÓ li polci e a spignilli undi s˛ li pusati, fendi buldeddu, bucendi, tirendi in mezu a lu buscu undi s˛ li burri. Li cateddi cumenciani a iannì infattu a la raglia lassata da li polciavri furriendi la notti prima. Li cateddi pi¨ avanzani e pi¨ iannani, cantu pi¨ s'accostani a li burri e li chirridori facini ancora pi¨ buldeddu finz' a bucÓ li polci pÓ spignilli undi s˛ li pusati; dapoi di un pocu si intendini li primi fusilati, finuta la caccia tutti li cacciadori si aunini undi s˛ li macchini e facini li conti pÓ com'Ŕ andata la caccia, cantu polci ani presu e cantu s˛ li polci fadduti. A chistu puntu si torra a la sedi e chý si cumencia la festa magnendi e biendi, fendi li conti di commu Ŕ andata la caccia, sfuttendisi cun chissi chi s'ani faddutu li polci e fendi li cumplimenti a chissi chi l'ani presi, cuntinuendi cussì finz'a a la sera. A chistu puntu si cumencia ad usciani li polci e ad appruntÓ li palti di la carri pÓ cantu s˛ tutti li cacciatori chi ani paltecipatu a la caccia. La sera a taldu, sempri continuendi a magnÓ e a bý, vè ca canta, cÓ gjoca a la murra, ca torra a magnà e ca torra a fa li conti sviluti di commu Ŕ andata la caccia. A la fini tutti li cacciatori si dani l'appuntamentu a l'alti duminichi pÓ cuminciÓ a cacciÓ.