S'ozzu listinchinu
 
Cando bi fidi sa gherra, s'agattaiada pagu 'e mandhigare e sa zente fidi custrinta a faghere sacrifizios. S'ozzu de olia non non s'agattaiada e mancari b'aiada meda ozzu polchinu, b'aiada bisonzu de unu ozzu pius lizzeri pro friere, e tando s'usaiada s'ozzu listinchinu. A manzanu chitto sas feminas tuccaiana a fiottu a chilcare sa kessa. Onzi femina jughiada unu canisteddu attaccadu a matta, iscutinaiana supra sas frunzas pienas de listincu e poi, cando nd'aiana coglidu unu bellu pagu, che l'isboidaiana a unu saccu. Torradasa a domo, sas feminas lu puliana e ischirriaiana su listincu fattu dae su cruu. Su listincu nieddu, pulidu, si poniada a buddire in d'unu lapiolu pienu de abba. Cando fidi cottu si che ogaiada chin d'una trudda peltunta manna e si ch'ettaiada a intro 'e unu saccu chi si poniada in d'unu laccu e un'omine isculzu lu cattigaiada pro faghere essire s'ozzu. Su laccu fidi de linna , fattu dae su truncu de un'arvore (segadu in duos dae longu in longu) e, dae su fundu fidi istampadu, s'ozzu iscuru falaiada a un'istelzu e poi si poniada in d'unu lapiolu; cando custu fidi pienu, beniada postu a buddire. Uddende, s'ozzu che pigaiada a supra; si che ogaiada, chin d'una trudda fungula, intro 'e una brocca o sirigu de terra pro lu cunselvare. S'ozzu fidi lizzeri e onu pro friere; e finzas cando s'est torradu a usare s'ozzu de olia, familias meda l'an seghidu a fagher pro medas annos, pro su manigu de sas dies de festa, e pro coghere sas cattas de carrasegare.