Sardigna Natzione - Indipendentzia

pro s'indipendentzia de sa natzione sarda - Logu web uffitziale de S.N.
Home ] Su ] CHIE SEMUS ] Istatudu ] [ Tesseramentu ] Materiales ] Casa Comune ]

 

MENU DE PAZINA punghide supra su numene pro intrare in sa pazina chi bos agradat

Pazinas disponibiles

ditzionariu.gif (2174 byte)

 

TOTU IMPARE PRO SA INDIPENDENTZIA DE SA NATZIONE SARDA

Est arribada s'ora de cumintzare sa bardana pro torrare sa Sardigna a sos Shardanas

Sa tzerachia batut miseria sa suverania batut prosperidade

Tzeladu su ventu sardista si pesat su ventu de s'indipendentzia

  novas/attividades

 Torra orta Tessera2002.jpg (106265 byte)Tessera de su 2002 dedicata a Angelo Caria

Chie si cheret tesserare a S.N. devet fagher unu versamentu in su c/c postale n. 17176082 intestadu, Sardigna Natzione, Corso A. Caria giÓ Garibaldi 108 (NU), e in palas bi devet iscrier chie est e s'indirizzu a inumbe l'imbiare sa tessera pro posta e su numeru de telefono fissu e mobile.

Sa tessera de su 2002 est a offerta ma minumu devet versare 10 €