Ballu tundu    

         (isterrida)      A tie, iscanu, dedico unu cantu

                              ca d’ esser fizu tou nd' ap' onore,

                              comente a dogni bonu cantadore

                              po cantu bivo t' ap' a dare antu.

In sos montes apozosos,

in sos logos de friscuras,

in sas friscas abbas puras,

in sos rios sonnigosos.

 

A dogn' ala chi mi giro

in istios e beranos,

logos fritos, solianos,

in dogni cosa t’ammiro.

 

Tue cumprende su filu 'e sa trama

si ’e m' iscultare ancora nd' as disizu:

sa mama 'ona istimad' a su fizu,

su fizu ‘onu  istimad' a sa mama.

In cuddos restos antigos

de mizas e mizas annos,

in sos fizos tuos mannos,

in sos sonos e cantigos.

 

In sos sonos de companas

de tristura e de allegria

in s'allegra cumpagnia

de sas festas paisanas.

 

                           A tie, Iscanu dedico unu cantu...

In dogni cosa t’istimo:

in sos sentimentos sanos,

in sa brulla 'e sos brullanos,

in sa critica no' timo.

 

E ti depo cundennare

in cuddos fogos dannalzos

chi pastores e baccalzos

mai t’ana a perdonare.

 

                           Tue cumprende su filu 'e sa trama...

Ti difendo in sos colores

de custu meu limbazu,

chi lu tenzan' a peazu

finamentas sos minores.

 

In sos fizos chi decraras

ospitales, manerosos,

chi dan' a sos bisonzosos

nessi un' iscanzada 'e laras.

 

A tie, Iscanu, dedico unu cantu...

                                                          Iscanu, Austu 1999

                                                                  A. Piras

Torna a Su Cuncordu Iscanesu