Benennidu
(cantigu de nadale)

Benennidu a sa grutta
poberu fizu 'e Deu
cun s' alientu meu
cheghentande ti so'.

Benennidu a sa terra,
a custu mundu istranu,
de su genere umanu
non ti fides, però.

T'ana a ponner in rughe
cun faulas e ingannos,
a sos trìntatres annos
t'an a narrer "Aggiò".

De tenner cussa paga
da-e su mundu ingratu
pro su bene Ch'as fattu
no' meritasti nò.

Boe corrudu, sula,
sula, burricu tontu:
de morrer no' est in contu
pro neghe nostra nò.

Iscanu, su mese de 

Sant' Andria de su 1995
A.Piras

Torna a Su Cuncordu Iscanesu