Gosos de sa Madonna

                                                 Perla de sa gerarchia

     celeste a nois mandada

     siat sempre laudada

     bella Virgine Maria.

Tra tottu meses si pesat

Magiu solu fioridu

mese su pius favoridu

da-e sa terrina bellesa

mese chi in tanta puresa

mos cantan' cun allegria.

Siat semper laudada

bella Virgine Maria

Sos Serafinos e Santos

riverentes e cuntentos

cun sinfonias e cantos

cun musicas e istrumentos

ti laudant tottu cantos

cun celeste melodias

Siat sempre laudada

Bella Virgine Maria

 

Ma ití est tantu portentu

In cunfrontu a sas istellas ?

Ti saludant tottu bella

luna de su firmamentu

reina de dogni cuntentu

de su mundu lughe e ghia

Siat semper laudada

bella Virgine Maria.

 

Animu e duncas coraggiu

ca nois puru isperamos 

si da coro li mandamos

custos fiores de magiu

ogni bellu e dignu omaggiu

mos accanset sa glorža.

Siat semper Laudada

bella Virgine Maria

 

Tradizionale

 

Torna a Su Cuncordu Iscanesu