Mutos 

Si mi lassan' ispatziu

de contos e ammentos

bo nd’ ap' a narrer deo.

Si mi lassan' ispatziu...

in su milletreghentos

su primu Giubileo

cun Papa Bonifatziu.

In cust' era moderna

Zuanne Paule segundu

est capu 'e sos credentes.

In cust' era moderna...

Da ‘ogn' ala ‘e su mundu

benint sos penitentes

a sa “tzitade eterna”.

 

De sas mezus potentzias

finas in sas traschěas

Roma at fatu ispantu.

De sas mezus potentzias...

Fato pregadorias

como in s'Annu Santu

po achistare indulgentzias.

 

Cun su caminu in pese

ch' ap' a ferrer a - tesu

si mi dant sos azuos.

Cun su caminu in pese...

Resultamos in mesu

tra su millenniu 'e duos

e su millenniu 'e trese.

 

Iscanu, 27/08/1999

              A. Piras

 

Torna a Su Cuncordu Iscanesu