Agiudu po imperai su giornali
CUNSILLUS PRATICUSCustu giornali est bessiu cun s'idea di essiri castiau e liggiu cun d'una risoluzioni Video 800x600 - ki iat essiri pixel - a 256 coloris. Su cunsillu nostru est de imperai custu modu de arregulai su monitor.

Pariccius fueddus scrittus in su giornali funti postus in craru a colori asulu, e funti sighius de iconasa ki candu funti premias s'arribat a:

* Torrada a sa facciad'e su giornali * Torrada a su capitulu indittau * Torrada a su fueddariu * Kini imprentada
* Fei connosci ita 'ndi pensais * A su capitulu ki 'nc'est prima * A sa pagina de prima o a sa ki sighit * Urtima Pagina

Nosu in su giornali eus a circai de indittai is dimensionis de su materiali audio/video in modu ki si potzat scidi prima cantu tempus 'nci olit po dd'as fai apparessi in su monitor o po dd'as scarrigai in su computer de bos'atrus.
Una magini de 45 KB 'nci ponit mediamenti 45 segundus po podi essiri castiau in su skermu.

Su podi fai a lestu in sa trasmissioni in Internet, dipendit de varius fattus: sa presentzia de meda genti in trasmissioni; sa lestesa de su Modem imperau; su numeru de modem ki funti disponibilis in su "Service Provider".* Sommariu * S'imprentu * News * Sa sagra de su meli * Sa sagra de sa çerexa

* Sa Comunidadi Europea * Fueddariu * Calendariu de is festas

* Copertina * * la nostra e-mail: Sarnews@crs4.it *